• Studie

Good Move goedgekeurd

Afbeelding visuelle Goede zet

Good Move goedgekeurd

650 366 Guillaume Armandi

De Brusselse ministerraad keurde op 5 maart in tweede lezing de definitieve versie goed van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Met Good Move kiest Brussel resoluut voor een leefbare, verkeersveilige stad, door in te zetten op autoluwe wijken, sterk openbaar vervoer, en vlotter verkeer.

Met dit plan wil de Brusselse regering het algemeen gebruik van de persoonlijke wagen tegen 2030 doen dalen met 24%, het doorgaand verkeer met 34 %, het fietsgebruik verviervoudigen, 130.000 m² openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars en vijftig autoluwe wijken inrichten.

Een volledig participatief proces

Good Move is de opvolger van Iris 2, en bepaalt de grote beleidslijnen op het vlak van mobiliteit. Het kwam op een participatieve manier tot stand, met naast de officiële raadpleging van gemeenten, het bedrijfsleven en het middenveld ook een uitgebreid participatief proces waaraan veel Brusselaars deelnamen.

De eerste versie van het plan werd goedgekeurd in het voorjaar van 2019. Tijdens het openbaar onderzoek in het najaar van 2019 vulden maar liefst 8.000 mensen deel aan de online enquête. Ook de 19 gemeenten en honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door.

De algemene principes van Good Move werden door een overweldigende meerderheid ondersteund. De Brusselse regering en Brussel Mobiliteit werkten op basis van de ontvangen opmerkingen aan de definitieve versie van het mobiliteitsplan dat de regering vandaag goedkeurde.

De grote lijnen

Leefbaarheid van de stad en levenskwaliteit voor de Brusselaar zijn en blijven twee centrale doelstellingen. Met de opdeling van het Brussels Gewest in een vijftigtal autoluwe zones wordt de doelstelling van leefbare wijken erg concreet. Op die manier zorgt het gewest in samenwerking met de gemeentes voor meer ruimte voor ontmoeting, minder overlast in de wijken, en extra plaats voor groen in de stad. Meer zuurstof, in de vorm van extra groen, extra terrasjes, extra ontmoetingsplekken, of extra speelruimte.

De leidende kracht van het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat, wordt herbevestigd, en concreet vertaald met de autoluwe wijken, maar ook met de investeringen in voetgangersnetwerken, fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.

Uit het openbaar onderzoek bleek een grote vraag van de Brusselaar om de doelstellingen rond verkeersveiligheid te versterken. In de tweede versie van het plan staat Vision Zero, waarbij gestreefd wordt naar nul verkeersdoden en -gewonden in 2030 ook als expliciete doelstelling. Ook de plannen voor een algemene zone 30 in het hele gewest worden verder vastgelegd, en dit volledig in lijn met het regeerakkoord. De timing voor het aanpakken van zwarte punten in het verkeer is eveneens bepaald. Dit gaat niet ten koste van de vlotte doorstroming. Er wordt volop ingezet op alternatieven, zodat pendelaars meer keuzevrijheid hebben om zich van en naar Brussel te verplaatsen. Een aantal weinig efficiënte en onleefbare toegangswegen worden omgevormd tot omgevormd multimodale stadsboulevards en er worden inspanningen geleverd voor een dynamisch verkeersbeheer op de structurerende assen.

Met Good Move zet de Brusselse regering ook in op innovatie, met de invoering van geïntegreerde tickets in het kader van Mobility as a Service(MaaS). Zo wordt het gemakkelijker om voor elke verplaatsing de meest geschikte dienst te kiezen en de ene dag met het openbaar vervoer te reizen en de volgende een deelmobiliteitsdienst in te zetten.

Good Move onderschrijft ook de klimaatdoelstellingen, door het verlagen van de impact op het leefmilieu. Concreet moet de uitstoot van broeikasgassen dalen met 35% tegen 2030. De autoluwe wijken, de focus op zachte mobiliteit en de forse vermindering van autoverkeer hebben tegelijk een impact op de gezondheid van de Brusselaars, door een daling van de luchtvervuiling en de lawaaioverlast van het doorgaand verkeer in de wijken.

    Neem contact met ons


    Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


    Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !