Aanpak
Context

Waarom
een nieuw plan?

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom lanceert de regering Good Move, een dynamisch en participatief proces voor de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan, dat een reglementaire waarde zal hebben.

IRIS 1- en IRIS 2-plan

De grote uitdagingen en veranderingen in het gewest vereisen een doortastender beleid dan tot nu toe het geval was met het verkeersplan IRIS 1. Vanaf de oprichting van het Brussels Gewest in 1989 legde dit plan de basis voor een evenwichtige mobiliteit, die de ontwikkeling van het gewest moest ondersteunen. In 2010 nam het IRIS 2-plan de fakkel over. Ambities: het autoverkeer met 20 procent verminderen, de bereikbaarheid van het gewest garanderen en de levenskwaliteit verhogen. Dit strategische plan legde de grote beleidslijnen vast en stelde ook maatregelen voor om de mobiliteit te verbeteren.

Nieuw plan met reglementaire waarde

Er was nood aan meer samenhang tussen beleidsmaatregelen en mobiliteitsprojecten, zowel gewestelijk als gemeentelijk. Daarom nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 26 juli 2013 een ordonnantie aan, die een reglementaire waarde verleent aan het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Visie op lange termijn

Het nieuwe plan ontwikkelt het streven van het IRIS 2-plan naar een duurzame mobiliteit op een meer concrete en precieze manier voor de periode 2018-2028. Maar het plan wil ook anticiperen op de evoluties die spelen in onze maatschappij, vooral de gedragsverandering in het vervoer en de nieuwe digitale technologieën. Daarom zal het ook vooruitzichten op een nog langere termijn integreren. Het nieuwe plan wil gaan van een visie op dé mobiliteit naar een visie op meerdere, gedeelde vormen van mobiliteit.

Participatieve benadering

Naast de officiële raadpleging van de gemeenten, die voorzien is in de gewestelijke ordonnantie, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook alle gebruikers van Brussel mobiliseren. Het doel is dat dit plan uitgroeit tot een concreet instrument voor de levenskwaliteit en de dynamiek in het gewest. Dat is de aanpak van Good Move!

Stappen

Verkenningsfase

2016

Analyses en benchmarking
Verkennende workshops
Uitwerking van een diagnose

Algemene oriëntaties

2017

Algemene oriëntatievoorstellen
Transversaal overleg
Definitie van algemene oriëntaties

Actieplan

Voorstellen actieplan
Overleg en beoordeling van effecten
Definitie van prioriteiten, planning en methoden

Goedkeuring
door de regering

Besluitvorming en beslissing door de regering

Openbaar onderzoek

2018

Alle burgers kunnen hun mening geven over de inhoud van het plan

Voltooiing van het plan

Het ontwerpplan wordt gewijzigd op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek
Het gewijzigde plan wordt goedgekeurd
De maatregelen worden uitgevoerd en geëvalueerd

De inzet van de mobiliteit

Mobiliteit gaat niet alleen over parkings, stations of tramlijnen. Van wonen tot werken, via vrije tijd, boodschappen doen, toerisme of het buurtleven: mobiliteit is overal! Ongeacht onze leeftijd, onze persoonlijke situatie, onze activiteit of onze verplaatsingswijze, wij zijn er allemaal bij betrokken. Het initiatief Good Move is gebaseerd op het idee dat wij allemaal deskundig zijn, dat wij allemaal de bestaande situatie kunnen verbeteren en kunnen inspelen op de uitdagingen die voor ons liggen.

Visie voor onze hoofdstad

Wat willen we voor het gewest in 2025 of in 2040? Hoe maken we van Brussel-Hoofdstad een dynamischer en aantrekkelijker gewest, inclusiever op sociaal vlak, competitiever op economisch vlak, creatiever in onderzoek, milieubewuster? Daarvoor schetst het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling het kader. Good Move bouwt verder op deze beleidskeuzes om de mobiliteit van morgen vorm te geven.

Samen de uitdagingen aanpakken

Meer Brusselaars – de bevolking groeit al vijftien jaar lang continu –, maar ook meer verplaatsingen, meer leveringen, meer auto’s, meer vervuiling, meer geluidshinder … Samen gaan we op zoek naar de gepaste antwoorden op de veranderende behoeften aan mobiliteit. Daarvoor komt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met Good Move: een andere en participatieve benadering om samen innovatieve oplossingen te vinden.

Meer samenhang

Parkeeraanbod, werkuren, nieuwe diensten, kwaliteit van de infrastructuur, inrichting van de stad, organisatie van bouwwerven en leveringen, toegangsbeleid of tolheffing … Mobiliteit gaat niet alleen over ingrepen op straat. Zeer veel gebruikers van Brussel nemen beslissingen die een impact hebben op hun mobiliteit en die van anderen. Good Move vertrekt vanuit samenwerking, te beginnen bij de negentien gemeenten van het gewest, en wil ieders standpunt integreren om meer samenhang te creëren in beslissingen over mobiliteit.

Wie zit aan het stuur?

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan is een project van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat wordt aangestuurd door de gewestelijke minister van Mobiliteit, Pascal Smet, en de minister-president, Rudi Vervoort. Het initiatief Good Move voor de uitwerking van dit plan wordt geleid door Brussel Mobiliteit, de gewestelijke overheidsdienst Mobiliteit en het Brussels Planningsbureau. Het consortium Smarteam, dat vier studiebureaus verenigt (Transitec, Espaces Mobilités, Timenco, Sennse), is geselecteerd via een openbare aanbesteding en draagt zijn expertise bij aan de uitwerking van dit plan, in de vorm van de begeleiding van de zeer vele actoren.

Good Move, spelregels

Hoe zullen wij ons morgen verplaatsen? Moeten bepaalde vormen van transport of bepaalde gebruiken voorrang krijgen? Welke plaats geven we aan niet-gemotoriseerde verplaatsingen en ontmoetingsruimtes? Hoe garanderen we de toegankelijkheid voor iedereen en beschermen we de luchtkwaliteit en het milieu? … Good Move wil innovatieve en gedeelde antwoorden bieden, via een gezamenlijk ontwikkelingsproces dat wordt omkaderd door een participatiecharter.

In alle openheid

Alleen samen kunnen wij antwoorden bieden op de vereisten en veranderingen van onze maatschappij. Daarom wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de betrokkenheid stimuleren van alle Brusselaars en met uitbreiding alle gebruikers van het gewest (werknemers, bezoekers, leveranciers, enz.). Good Move is een open en participatief proces, dat niet alleen mobiliteitsexperts betrekt bij het onderzoek, maar ook de economische sector, verenigingen, bedrijven, administraties … en natuurlijk, de burgers! Met Good Move wordt de diversiteit van de betrokken personen geïntegreerd als een bron van rijkdom en relevantie.

Duidelijke en transparante informatie

Om de belangstelling te wekken en een heldere participatie mogelijk te maken, moet de informatie eenvoudig, volledig, pedagogisch en leesbaar zijn. Met Good Move wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijk geven van transparantie: het zal plannen, studies, analyses en verslagen van workshops, maar ook technische en reglementaire vereisten delen en toelichten, zodat iedereen zich een mening kan vormen.

Proces van overleg en co-constructie

Naast de consultatie die peilt naar meningen, biedt Good Move ook ruimte voor dialoog om rekening te kunnen houden met de uitgedrukte meningen en tijd voor co-constructie om een richting, een project of een actie uit te werken. Uiteraard impliceert de bijdrage aan het proces van Good Move geenszins de ondersteuning van de definitieve inhoud van het Gewestelijk Mobiliteitsplan in wording.

Hoe kunt u een bijdrage leveren?

Van de diagnose tot het actieplan, over elke fase van het plan volgt uitgebreide informatie, die geleidelijk op de website zal komen. Bekijk alle elementen, formuleer uw mening, antwoord op de online vragen en neem deel aan de evenementen die op de website worden aangekondigd: op die manier draagt u uw steentje bij aan de ontwikkeling van het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Wilt u deelnemen aan het initiatief Good Move, sluit u dan aan bij het participatiecharter

Charter Good Move

 

Waarom dit charter?

Er bestaan verschillende mogelijke participatieniveaus, afhankelijk van de graad van betrokkenheid die van de deelnemers wordt verwacht:

 • Informatie: zorgen voor een goed informatieniveau, zowel top-down als bottom-up, om de bevolking te informeren over de stand van zaken van het project en om de verwachtingen van burgers en organisaties te leren kennen.
 • Consultatie: de mening van burgers en organisaties vragen over een deel of het gehele project en daar rekening mee houden, zelfs al neemt het Brussels Gewest de eindbeslissing. Dit is vooral de doelstelling tijdens de fase van het openbaar onderzoek.
 • Overleg: een dialoog opzetten om rekening te houden met de uitgedrukte meningen en om op die manier het algemeen belang naar voren te brengen.
 • Co-constructie: actoren mobiliseren om een project of een actie op te zetten.

Dit participatiecharter definieert het kader waarin de participatie in het ontwikkelingsproces van het nieuwe mobiliteitsplan plaatsvindt. Het is een wederzijdse verbintenis die alle deelnemers aan het proces aangaan. De deelname aan het ontwikkelingsproces van het plan veronderstelt echter op geen enkele manier de steun aan de uiteindelijke inhoud van het toekomstige plan.

Verbintenissen

Het Brussels Gewest verdindt zich ertoe om :

 • de spelregels voor overleg (in hoofdzaak) en co-constructie (in het geval van enkele specifieke elementen) duidelijk te preciseren en bekend te maken;
 • duidelijkheid te verstrekken over de context van het plan, de doelstellingen, de actoren, de fasen, de specifieke voorwaarden voor de participatie en de timing;
 • volledige, instructieve en begrijpelijke informatie te verstrekken, waardoor zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen en om alle beschikbare elementen te bieden (plannen, studies, analyses, technische en reglementaire bepalingen, enz.);
 • de bijdragen, verslagen en voorstellen van bewoners en gewestelijke actoren openbaar te maken, in een vorm die begrijpelijk is voor zo veel mogelijk mensen.

Het is een wederzijdse verbintenis die alle deelnemers aan het proces aangaan. De deelnemers verbinden zich ertoe om

 • het vastgelegde kader voor de participatie te respecteren, in de wetenschap dat de eindbeslissing altijd toevalt aan de politieke instantie, aangezien de beoordeling en besluitvorming een taak is van de gewestregering, die het algemeen belang garandeert;
 • open debatten te aanvaarden waarin iedereen zijn standpunt kan uiten, met respect voor de ander en voor de wet;
 • een luisterbereide en respectvolle houding aan te nemen die ten goede komt aan een constructieve dialoog en tracht het persoonlijke belang te overstijgen, ten voordele van het algemeen belang;
 • participatie te beschouwen als een proces dat niet gericht is op consensus en een verschil van mening te zien als een bron van mogelijke verbetering van het project.

Neem contact met ons


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !


Voor deelname aan het openbaar onderzoek, klik hier !